پخش در مسجد و حسینیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام
چهارشنبه 1392/10/25

  1. نماهنگ مرگ بر آمریکا .................................... 05:00
  2. صداقت آمریکایی .......................................... 03:39
  3. پاکدشت..................................................... 21:10
  4. این ده مرد - شهید حسین خرازی .....................  01:13
  5. معرفی کتاب انسان 250 ساله .......................... 00:37
  6. کیف .........................................................  01:29
  7. دستاوردهای علمی ایران - بیوایمپلیمنت چشمی ... 01:00
  8. راننده ........................................................ 16:02
  9. سربازان بین الملل - بی بی سی- ابوصقار ........... 05:43
جمعا 58 دقیقه