سکه های تقلبی  
ده تا کیسه داریم که داخل هر کدام 25 عدد سکه است. 9 تا از این کیسه ها حاوی سکه های واقعی و یک کیسه حاوی سکه های تقلبی است.
حال با یکبار (فقط یکبار) عمل توزین، کیسه حاوی سکه های تقلبی را پیدا کنید با این فرض که سکه های حقیقی هر کدام 10 گرم و سکه های تقلبی هر کدام 9 گرم وزن دارند.
توضیح و راهنمایی اینکه درب کیسه ها باز است و شما هر طور که راحتید عمل کنید منتهی فقط یکبار باید عمل توزین انجام شود