نماز عید سعید فطر مطابق سال های گذشته در روز عید ساعت 7 صبح برگزار می گردد.

در ضمن صندوق های جمع آوری فطریه و کفاره نیز در محل وجود دارد.