خانم ها حتما بخوانند؛


به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، سوال می شود که شما چرا توصیه به چادر می کنید در حالی که در قرآن صراحتا از چادر اسمی نیامده است.

جواب:

این سه ملاک را رعایت کنید هر چه می خواهید بپوشید:

1:آن چه که می پوشید تمام اعضای بدن شما، از سر تا به پا را بپوشاند(بجز دستها تا مچ و گردی صورت) هر چه می خواهید بپوشید

2:تمام برجستگی های بدن شما را بپوشاند. هر چه می خواهید بپوشید

3:توجه نامحرم را به شما جلب نکند.(1) هر چه می خواهید بپوشید

درست است که دین اسلام تنها به اصل پوشش اعم از چادر، مانتو و مانند آن تکیه کرده است و همه مراجع تقلید هم می گویند: برای زنان کافی است که حجاب کامل را با هر لباس مناسبی، در برابر مرد نامحرم رعایت کنند ولی با توجه به این که حجاب اسلامی حجابی است که باید داری سه ملاک باشد و بهترین گزینه ای که می تواند این سه ملاک را در خود جمع کند چادر است لذا توصیه به چادر می شود.


پی نوشت :
(1) زیور عفاف‌،ص 255 و 256