بهترین مهمانی، برترین میزبان

مهمان به خانه اش دعوت کرده و برایش بهترین ها را تدارک دیده است
وقتی انتظارش به اوج می رسد باز او را دعوت می کند، با صدای بلند
الله اکبر الله اکبر ... 
اذان تمام می شود
اسباب مهمانی را برای وعده بعدی آماده می کند و باز منتظر می ماند
او مهمانانش را خیلی دوست دارد ...
شما اگر مهمان دعوت کنید کیفیت میزبانی تان چگونه است؟ آیا خداوند بهترین میزبانان نیست؟ آیا خدا محدودیتی برای کم گذاشتن دارد؟
ظرف وجودمان را بزرگ و تمیز کنیم و در مهمانی خدا شرکت کنیم.
زمان : هر روز اول اذان
مکان: مسجد
/ 0 نظر / 6 بازدید